Toelichting op CAT database dermatologie
  
homestuur of claim een vraag
  
Wat is een CAT?

Een CAT (Critical Appraised Topic) probeert zich toe te spitsen op één duidelijk geformuleerde, liefst enkelvoudige vraag en vervolgens wordt geprobeerd om aan de hand van de literatuur daar een evidence based antwoord op te vinden. Om het CAT principe goed te laten aansluiten op de praktijk is het het beste om een echte vraag te nemen die zich tijdens het doen van poli's heeft voorgedaan.

De CAT vragen worden opgeslagen in de CAT database om later te kunnen terugvinden wat het antwoord was. De CAT database is een eenvoudig doorzoekbaar online bestand, bestaande uit een lijst met alle geformuleerde vragen met daaraan gekoppeld de bespreking met de overwegingen, de literatuur, en het antwoord.

Vragen die geschikt zijn voor een CAT bespreking kunnen digitaal worden aangemeld en geclaimd (zie CAT database pagina). Vragen die wat breder en uitgebreider zijn, bijvoorbeeld 'behandeling van wratten' zijn meer geschikt voor een protocolbespreking. Ook protocol-onderwerpen kunnen online worden aangemeld en geclaimd (zie onderwerpen voor protocolbesprekingen).


Hoe ga je te werk bij een CAT?

1. Beschrijf kort de casus (indien van toepassing) die aanleiding gaf tot de vraag.
Voorbeeld casus: een patiënte met hidradenitis die net begonnen is met Humira belt op donderdag middag dat ze sinds dinsdag ochtend griep heeft, echte griep met hoge koorts, spierpijn, hoofdpijn, en hoesten. Zij vraagt of ze Tamiflu moet starten.

2. Definieer de vraag.
Moeten patiënten die een TNF-alpha remmer gebruiken Tamiflu starten als ze griep krijgen?

3. Definieer indien mogelijk een PICO.
PICO is een acroniem voor Patient (population), Intervention (behandeling of diagnostische test), Control Group (vergelijking), Outcome (uitkomstparameter(s)). Een PICO wordt gebruikt om op een structurele manier de vraag te verhelderen, om daar vervolgens precies de goede literatuur bij te zoeken.

Voorbeeld PICO:
P    Patiënten die griep krijgen terwijl ze immunosuppressiva gebruiken.
I   Tamiflu gestart binnen 48 uur.
C   Zelfde patiëntengroep, geen Tamiflu gestart.
O   Aantal doden in Tamiflugroep versus controle groep.

4. Zoek de literatuur erbij.
Check relevante richtlijnen of protocollen (National Guidelines Clearinghouse, BAD, Tripdatabase, Sumsearch). Check relevante systematic reviews (Cochrane, Tripdatabase, Sumsearch, DARE, in pubmed met zoekfilter voor systematische reviews). Indien hieruit niet de vraag beantwoord kan worden maak een zoekstrategie ofwel zelf ofwel m.b.v. een clinical librarian. Gebruik de evidence driehoek die op de website van de centrale medische bibliotheek wordt gebruikt:

Evidence driehoek

NB: voor toegang tot de medische databases is meestal een betaald abonnement nodig, of inloggen via het eigen instituut met een abonnement.
Bewaar je zoekstrategie en noteer je selectiecriteria.
Beperk zoekresultaat tot max 3-5 artikelen.
Beoordeel de kwaliteit (zie checklists op www.cochranelibrary.com).

5. Extraheer de data.
Beschrijf en bespreek de resultaten. Als er meerdere artikelen over zijn kunnen deze worden verzameld in een evidence tabel.

6. Beantwoord je vraag.

7. Presenteer je CAT tijdens de CAT/protocol bespreking.

8. Verwerk het commentaar tijdens de bespreking in de tekst en stuur het rond aan de staf voor commentaar.

Het eindresultaat van de CAT is een stukje tekst dat niet groter hoeft te zijn dan een A4, met de volgende kopjes:
- de vraag
- klinische casus die aanleiding was tot de vraag
- zoekstrategie
- kritische beoordeling / level of evidence
- bespreking van de resultaten en conclusies
- het antwoord op de vraag (vermeld level of evidence)
- referenties (zie model CAT antwoord)


Bijlagen

Model CAT antwoord (Word document)
Instructie protocol / richtlijn / CAT besprekingen voor aios

Checklists voor het beoordelen van de kwaliteit van een studie
Voor gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT's)
Voor cohort onderzoek 
Voor patiënt-controle onderzoek
Voor cross-sectioneel onderzoek (diagnostiek)
Voor systematic review van RCT's
Voor systematic review over diagnostiek
Voor systematic review van observationeel onderzoek

Andere beoordelingsformulieren en documenten
Beoordeling Delphi-lijst (Nederlands)
Beoordeling Delphi-lijst (Engels)
Agree instrument (Nederlands)
Agree instrument (Engels)
Handleiding richtlijnontwikkeling (EBRO/CBO)
Handleiding richtlijnontwikkeling voor patiëntenorganisaties
Overzicht soorten reviews (systemic, narrative, historic, etc)

Terug naar CAT Database Dermatologie