KREATININE KLARING

 

De kreatinine klaring geeft een globale schatting van de nierfunctie. De klaring kan worden berekend door het serum kreatinine te bepalen en op dezelfde dag 24 uurs urine te sparen en daarin de hoeveelheid kreatinine te bepalen. De formule voor de kreatinineklaring berekend uit 24-uurs urine is:

 

urine kreatinine (mmol / L) x 1000                    24 uursvolume (ml)                             1.73 m2

__________________________        X        _______________        X         ____________________

 

serum kreatinine (μmol / L)                                  1440 (minuten)                         lichaamsoppervlak (tabel)

 

Bij gezonden ligt de klaring rond de 125-135 ml/min. Een klaring van 80 of lager is verlaagd. Bij een gemiddeld postuur kan de laatste correctiefactor voor lichaamsoppervlak achterwege worden gelaten.

 

 

Cockroft-Gault formule

De kreatinineklaring kan bij benadering worden geschat uit alleen het nuchter serum-kreatinine gehalte, m.b.v. de Cockroft-Gault formule:

 

        (140- leeftijd in jaren) x (gewicht in kg)

        _______________________________

 

          0.81 x serum kreatinine in μmol / L

 

Voor vrouwen moet de uitkomst met 0.85 worden vermenigvuldigd. Een Cockroft van 90 of hoger wordt beschouwd als normaal.

 

 

 

GFR

Indien een nauwkeuriger bepaling van de nierfunctie nodig is, moet een GFR (glomerular filtration rate) worden bepaald d.m.v. isotopenonderzoek. Berekening van de GFR en ERPF (glomerulus filtratiefractie en effectieve renale plasma doorstroming) vindt plaats aan de hand van radioactiviteitsmetingen in bloed- en urinemonsters.

Hiertoe wordt een continu-infuus gegeven met 125 I-iothalamaat en 131 I-hippuran.

 

Beide jodiumisotopen kunnen fysisch worden onderscheiden. Iothalamaat wordt uitsluitend glomerulair gefiltreerd, terwijl hippuran zowel door glomerulusfiltratie als tubulussecretie wordt geklaard.

 

Indicaties: follow-up nierfunctie bij patiŽnten met nierziekte, follow-up bij ernstige hypertensie, evaluatie bij nefrectomie en dilatatie a. renalis. Het onderzoek wordt aangevraagd in overleg met de afdeling Nefrologie. Gaarne vermelden of patiŽnt een vochtbeperking heeft. Uitvoering: 1 dag tevoren toediening van 3 x 10 druppels kaliumjodide om de concentratie van vrij jodium in de schildklier te voorkomen; dosis 1-2 MBq van elk radionuclide; patiŽnt zit in stoel of ligt in bed met een infuus gedurende 6 uur. Diverse bloed- en urinemonsters worden op vaste tijden verzameld. Het onderzoek is bewerkelijk, maar voor de patiŽnt echter weinig belastend. Bij GFR <30 ml/minuut is de kreatininewaarde in het plasma een betrouwbare maat voor de GFR. Dit geldt echter niet voor minder ernstige nierfunctiestoornissen.

 

 

 

 

 

28-06-2005 (JRM) -  huidziekten.nl