COMPLICATIE REGISTRATIE DERMATOLOGIE home ICD10: n.v.t.

Open registratie formulier (als PDF bestand)

De NVDV heeft een lijst opgesteld met de meest voorkomende complicaties van dermatologische behandelingen. De doelstelling van de NVDV is het ontwikkelen van een complicatieregistratie voor alle dermatologen in Nederland om via geregelde rapportages en lokale complicatiebesprekingen de kwaliteit van de dermatologische zorg te bevorderen. Het formulier hierboven is een aangepaste versie van het NVDV voorbeeld-document uit 2015, geschikt om uit te printen en in te vullen. In sommige EPD's is het mogelijk om de complicaties digitaal te registreren en een kwartaalrapportage uit te draaien die gebruikt kan worden als agenda van de periodieke complicatiebespreking. Sommige complicaties van de NVDV lijst komen ook voor als diagnose in de landelijke diagnose lijst en kunnen ook op die manier worden geregistreerd. Het alleen registreren van complicaties is niet voldoende, het gaat vooral om de complicatiebesprekingen.

Definitie van een complicatie:
Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of volgend op medisch specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake is van onherstelbare schade.

Het verschil tussen bijwerking en complicatie is niet helemaal scherp te trekken. Beide begrippen hebben betrekking op het resultaat van de geboden zorg; ze beschrijven een ongewenste uitkomst van de zorg. Het woord bijwerking wordt meestal gereserveerd voor een ongewenst effect veroorzaakt door een geneesmiddel in therapeutische dosering, terwijl complicatie wordt gebruikt voor al het medisch handelen. Begrippen waarbij niet de uitkomst, maar het proces van zorgverlening negatief beoordeeld wordt, zijn o.a. ’fout’, incident en adverse event.

De complicatie wordt geconstateerd gedurende de behandeling of bij de direct daarop volgende poliklinische controle, dan wel binnen een door de wetenschappelijke vereniging bepaalde periode vanaf het begin van de behandeling. Het resultaat van de feitelijke medisch specialistische behandeling, de waarschijnlijkheid van de complicatie en de eventuele aan- of afwezigheid van schuld zijn niet van belang.

Om zinvolle uitspraken te kunnen doen over het aantal complicaties per praktijk en de betekenis daarvan moet men deze kunnen vergelijken met wat men wel of niet acceptabel vindt. Dit percentage is moeilijk te geven. Vandaar dat men daar meestal benchmarking voor gebruikt. Benchmarking is een gestructureerde meting van gegevens, die men vervolgens vergelijkt met de gegevens van andere
zorgorganisaties of zorgverleners (de benchmark).

Complicatiemelding


Incidentmeldingen:
Naast complicaties zijn er ook in diverse ziekenhuizen registratiesystemen voor incidenten (incident melding systeem). Een incident is niet hetzelfde als een complicatie. Soms is er wel overlap. Als een patiënt ernstig verbrand is in een lichtkast omdat de ingehuurde flexwerker niet precies weet hoe de kast moet worden ingesteld dan is dat een incident. Incidenten zijn ook patiënten die vallen, patiënten die de verkeerde medicatie hebben gekregen, artsen die telefonisch niet bereikbaar waren tijdens de dienst, een ziekenhuisapotheek die niet op tijd levert of die een wolvet preparaat aflevert aan een patiënt die daarvoor allergisch is, PA- of labaanvragen bij de verkeerde patiënt, links-rechts verwisselingen, verkeerde plek ge-excideerd, relevant afwijkende labaanvragen die niet of te laat gezien worden, of schade of vertraging voor de patiënt omdat het elektronisch patiënten dossier (EPD) niet naar behoren functioneert.


Auteur(s):
dr. Jan R. Mekkes. Dermatoloog, Amsterdam UMC.

31-05-2023 (JRM) - www.huidziekten.nl W3C-html-4.01-valid